Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s platnou legislativou včetně nařízení GDPR.


Jaroslav Šerý, Štefánikova 220, IČO: 18993630, CZ5701018389  („správce osobních údajů“)


Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, a také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. 

K jakým účelům osobní údaje využíváme:

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je jejich použití pro potvrzení Vaší objednávky, realizaci nákupu včetně zajištění dopravy na místo určení.

BEZ SOUHLASU můžeme zpracovávat Vaše údaje za účelem: 
- poskytnutí služby či produktu (tj. za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat), 
- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, 
- či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů aj). 

SE SOUHLASEM můžeme zpracováváme Vaše osobní údaje např. pro tyto účely: 
- zasílání faktur elektronickou cestou
- k marketingovým účelům , k předávání osobních údajů třetím osobám pro kontaktování zákazníka - v našem případě se v praxi jedná pouze o společnost Heureka, která zasílá našim reálným zákazníkům dotazník spokojenosti.
- remarketing - jedná se o online službu, která umožní společnostem zobrazovat ve svých reklamách zobrazovaných ve Vašem prohlížeči zboží, které jste si u nás prohlíželi

Zpracováváme tyto osobní údaje:

Pro plnění našich vzájemných smluv nezbytné:

 
- jméno a příjmení 
- Vaše adresa 
- telefonní číslo a kontaktní e-mail 
- přehled o již učiněných objednávkách 

Volitelné:
- adresa pro dodání objednávky (pokud chcete dodat zboží na jinou adresu) 
- název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby online: 

- IP adresa 
- soubory cookies
- případně jiný online identifikátor

Pro chod našeho podnikání je nezbytné využití služeb odborných a specializovaných firem (jedná se zejména o společnosti, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme, dopravce atd). Pokud tyto firmy zpracovávají osobní údaje, které jim poskytujeme, stávají se zpracovatelem osobních údajů. Tyto subjekty vždy pečlivě vybíráme, a uzavíráme se všemi smlouvu o zpracování osobních údajů. Takto ošetřený vztah zajišťuje maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů.


Seznam našich zpracovatelů osobních údajů:

Marek Čihák - programování a technická správa webu www.oldtimerkoprivnice.cz
Hostliner - webhosting pro www.oldtimerkoprivnice.cz
Geis CZ s.r.o. - doprava balíků
Zásilkovna s.r.o. - doprava balíků
Lumír Štěpán - účetní služby

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.


Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10ti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas také po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. 

Jak můžete odvolat svůj souhlas? 
Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem na www.oldtimerkoprivnice.cz z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo telefonátem na kontaktní telefon 777 580 828.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 
- právo osobní údaje opravit či doplnit; 
- právo požadovat omezení zpracování; 
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
- právo požadovat přenesení údajů; 
- právo na přístup k osobním údajům; 
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; 
- právo na informace o zpracovávaných osobních údajích - můžete se nás dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili. 

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom Vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním možnostem. 
V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese www.oldtimerkoprivnice.cz, nebo na tel. čísle 777 580 828.